Cao

財務概況 - 年度現金流量

  Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update) Year Ending Dec 2018 (Update) Year Ending Dec 2017 (Restated) Year Ending Dec 2016 (Update)
收入淨額/起始項目 56.19 99.83 93.86 84.93 88.91
折舊 - 補充 11.84 11.62 0.70 0.67 0.69
折舊/損耗 11.84 11.62 0.70 0.67 0.69
無形資產攤銷 0.20 0.26 0.23 0.27 0.51
攤銷 0.20 0.26 0.23 0.27 0.51
非經常項目 19.88 -1.74 -23.35 1.18 9.60
盈利(虧損)淨額中權益 -24.79 -65.53 -72.11 -71.53 -66.36
其他 非現金項目 0.41 0.86 5.41 3.93 1.53
非現金項目 -4.50 -66.41 -90.04 -66.43 -55.24
應收賬款 -188.61 -158.11 186.26 -457.03 -269.10
存貨 -32.70 52.09 105.12 -38.88 -113.91
應計開支 -6.37 111.41 -143.79 449.91 347.63
其他經營現金流量 -2.25 -0.81 -1.49 -0.67 -0.01
營運資金變動 -229.93 4.59 146.10 -46.67 -35.39
經營活動產生現金 -166.19 49.89 150.84 -27.24 -0.52
收購固定資產 -0.23 -0.44 -0.75 -0.21 -0.13
購買/收購的無形資產 -0.06 -0.13 -0.37 -0.21 -0.27
資本開支 -0.29 -0.58 -1.12 -0.42 -0.40
收購業務 -11.97
出售業務 -- 45.49
出售固定資產 0.01
投资的销售/到期日
購買投資
其他投資現金流量 97.00 11.49 71.94 3.60 37.66
其他投資現金流量項目,合計 97.00 11.49 59.98 49.09 37.66
投資活動產生現金 96.71 10.92 58.86 48.67 37.26
其他融資現金流量 -0.37 -1.46 -3.15 -1.62 -0.31
融資現金流量項目 -0.37 -1.46 -3.15 -1.62 -0.31
已支付現金股息 - 普通股 -28.83 -28.45 -29.15 -27.68 -19.25
已支付現金股息總額 -28.83 -28.45 -29.15 -27.68 -19.25
回購/退休共同
普通股,淨額
發行股票(退休),淨額
已發行短期債務 217.63 -- 25.00 192.00 209.71
短期債務減少 -217.63 -- -145.00 -172.00 -109.71
短期債務,淨額 -- -- -120.00 20.00 100.00
Long Term Debt Reduction -11.12 -10.70
Long Term Debt, Net -11.12 -10.70
發行債務(退休),淨額 -11.12 -10.70 -120.00 20.00 100.00
融資活動產生現金 -40.31 -40.62 -152.29 -9.29 80.44
外匯影響 0.11 0.90 0.24 0.62 -0.40
現金變動淨額 -109.67 21.09 57.65 12.76 116.78
現金淨額 - 期初結餘 378.78 357.69 300.04 287.29 170.51
現金淨額 - 期末結餘 269.11 378.78 357.69 300.04 287.29
已支付現金利息 0.37 1.46 3.15 1.62 0.31
已支付現金稅項 2.25 0.81 1.49 0.67 0.01

Copyright Refinitiv

For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements